QUALITY

Els productes que SERVERAM subministra als seus clients
han estat produïts d'acord al protocol Holandès


Això significa que es disposa d'un protocol específic i útil per a garantir l'absència de problemes en seguretat alimentària, disposant de:

 • Un eficaç sistema de traçabilitat total
 • Una organització en la fabricació encaminada a evitar qualsevol tipus de contaminació creuada
 • Un sistema d'avaluació de proveïdors exhaustiu, enfocat a la seguretat alimentària
 • Un sistema de garantia en la qualitat de la barreja. Un pla de control de qualitat enfocat específicament a la seguretat

RALTEC QUALITAT PROTEGIDA


Qualitat i Legislació

Política de Qualitat

Serveram SL és una empresa de la indústria alimentària dedicada a la fabricació i comercialització de productes per a la nutrició animal.

Volem que tots els nostres productes satisfacin als consumidors finals, i que els nostres clients trobin en nosaltres uns proveïdors de productes segurs i eficaços, amb la finalitat d'obtenir uns resultats econòmics.

Ens comprometem a subministrar productes que compleixin els requisits de seguretat i qualitat acordats amb els nostres clients, els requisits de qualitat propis, i que respectin en tot moment el marc legal vigent.

Per totes aquestes raons volem proporcionar productes en perfectes condicions, així com ser extremadament rigorosos i exigents en l'adequació de les característiques dels nostres productes i instal·lacions a la normativa legal que sigui d'aplicació.


DANI NOGUER SERVITJA
Director de SERVERAM S.L.Estructura del Sistema

El sistema de Qualitat de Serveram S.L. es fonamenta en:

Una estructura que garanteix la Gestió del Sistema de Qualitat. La seva funció és la de permetre que el sistema s'estableixi, es documenti, s'implanti i es mantingui de forma normalitzada.

En particular garanteix:

 • Que el disseny del sistema es realitza d'acord amb les pautes estàndard recollides en les normes de referència.
 • Que el sistema documental reflecteix la realitat productiva, i que es manté constantment al dia.
 • Que es treballa d'acord amb els procediments escrits, i molt especialment que:
  • Totes les reclamacions són recollides i tramitades
  • Que el producte no conforme és convenientment segregat
  • Que els registres són tractats d'una forma convenient
 • Que s'implanten pautes de manteniment del sistema que vetllin pel seu perfecte funcionament. En particular, es preveu:
  • Un sistema d'accions correctores i preventives que garanteixi que un mateix error no es comet dues vegades.
  • Un sistema d'auditories internes que verifiquin el bon funcionament del sistema.
  • Un sistema de revisió per la direcció i millora que comprovi de forma periòdica que el sistema està en constant acord amb les necessitats i requisits dels clients.

Es disposa d'una sèrie de prerequisits del sistema. Aquests són condició necessària per al bon funcionament del pla de qualitat. Funcionen de forma independent, i en si mateixos materialitzen moltes de les exigències de la legalitat vigent.

El Pla de Qualitat consta de dues parts ben diferenciades que funcionen amb la mateixa pauta documental per ser el sistema més pràctic. Una part és la que garanteix la seguretat alimentària, i que compleix per ser els requisits del que és un Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC / HACCP). L'altra part garanteix el compliment de les especificacions de producte. Hi ha per tant un doble control: d'una banda seguretat alimentària, i d'un altre, compliment d'especificacions.

Tot un seguit de Documentació de Suport, sustenta el conjunt de l'estructura anteriorment descrita. Aquí podrem trobar eines comuns a tot el sistema, o que faciliten la seva comprensió. En particular, es preveu:

 • Especificacions de producte
 • Especificacions de matèries primeres
 • Especificacions de lloc de treball
 • Plànols
 • Llistats i inventaris
 • Màster schedules
 • Etc

Finalment tot el sistema genera de forma constant un conjunt de registres que permeten el control de l'eficàcia del sistema, així com la seva verificació.

fotolia-45294512-xs

Revisió dels objectius de qualitat i millora

Es valorarà la vigència dels objectius de qualitat, tenint en compte els resultats de l'avaluació de l'eficàcia del sistema, la revisió dels requisits del client, la revisió de la política de la qualitat. Vist això, es procedirà de la següent manera:

 1. Anàlisi de possibles punts de millora
 2. Selecció d'objectius concrets, significatius i factibles
 3. Elaboració de possibles propostes de millora


Desenvolupament en I+D+i

Desde l'any 1988, la nostra experiència en alimentació i maneig de bestiar boví i porcí, entre d’altres, i gràcies a les nostres inversions en I+D+i, l'equip tècnic RALTEC ha estudiat els desencadenants patològics dels lactants quan són separats prematurament de la mare. La nostra tenacitat ens ha portat a dominis molt avançats de Nutrició en tota la problemàtica dels deslletament.

La nutrició animal clàssica fa anys que va arribar al seu límit. Així doncs, RALTEC té molt clar que únicament amb I+D+i podem desenvolupar nous conceptes d'alimentació animal de forma progressiva que denominem "NUTRICIÓ INTEL·LIGENT".

Gràcies al nostre desenvolupament continu, els nostres venedors triomfen en qualsevol  mercat mundial. Per aconseguir aquests èxits és indispensable que el nostre departament de I+D+i treballi conjuntament amb els nostres veterinaris, col·laboradors, distribuïdors, proveïdors, clients,...

Son les seves exigències, percepcions, consells,.. els que fan encaminar les nostres decisions de millora, i un cop desenvolupat procedim a analitzar els resultats que obtenim, sent molt satisfactoris i que justifiquen les nostres continues inversions en I+D+i.

idi